Hulp nodig?

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEPARK LJEPPERSHIEM

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen van Vakantiepark Ljeppershiem gevestigd aan de Weardebuorsterwei 1a te 9295 LC Westergeast, handelsnaam en vestiging van Ljeppershiem B.V. statutair gevestigd in De Westereen gemeente Dantumadiel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 92433588.

In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Vakantiepark Ljeppershiem een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van een vakantiewoning.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Wijzigingen

Indien u, na de na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen zijn we niet verplicht die te accepteren. Het is onze vrije keuze om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door ons worden geaccepteerd. In het geval wij uw wijzigingen accepteren, behouden wij ons het recht voor om €29,50 wijzigingskosten bij u in rekening te brengen.

Wijzigingen die 30 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf worden aangevraagd, worden in beginsel niet geaccepteerd. In dat geval zijn de annuleringsvoorwaarden als hierna omschreven in artikel 7 van toepassing.

Bij een wijziging naar een goedkopere verblijfsperiode en/of accommodatie, bent u het volledige oorspronkelijke totaalbedrag van uw reservering verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Bij een wijziging naar een duurdere verblijfsperiode en/of accommodatie, zal het totaalbedrag van uw reservering worden gewijzigd naar de situatie van de duurdere verblijfsperiode en/of accommodatie.

Wijzigingen zijn pas geldig wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd en betaling van de wijzigingskosten en/of aanvullende bedragen heeft plaatsgevonden.

In het geval wij, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kunnen wij binnen 14 dagen nadat wij kennis hebben gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van onze nakoming van de verplichtingen is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten onze wil voordoen. Wij zullen in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

Overmacht aan onze zijde bestaat indien wij in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk worden verhinderd door omstandigheden gelegen buiten onze wil daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

4. Betaling

Bij een boeking via onze website dient u 100% van het factuurbedrag ineens aan ons te betalen.

Bij een telefonische of mondelinge boeking dient u 100% van het factuurbedrag binnen 48 uur na binnenkomst van de per e-mail verstuurde boekingsbevestiging over te maken. Bij aankomst binnen 48 uur na de telefonische boeking, dient u 100% van het factuurbedrag over te maken vóór uw aankomst op Vakantiepark Ljeppershiem.

Betalingen dienen te geschieden op IBAN: NL50 ABNA 0130 9758 50 t.n.v. Ljeppershiem B.V.  onder vermelding van het factuurnummer en/of reserveringsnummer.

Met het voldoen van de hele huursom bevestigt u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Wij hebben het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

5. Borgsom

De borgsom bedraagt € 50,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

De borgsom moet tezamen met de betaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 7 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

6. Ontvangst sleutel

De huurder krijgt, na betaling van het volledige factuurbedrag, vanaf een week voor de aankomstdatum per mail of sms, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van €100.

Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor €25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

7. Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de annulering 30 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan. 

Indien een reservering wordt geannuleerd na 14 dagen na het maken van de reservering of binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten zijn bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 30e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.

Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

Annulering van uw reservering is pas definitief als deze door ons wordt bevestigd.

Eventueel al betaalde gelden worden, na verrekening van de annuleringskosten, binnen 7 dagen na de annuleringbevestiging gerestitueerd.

8. Opzegging

Wij hebben te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan. 

9. Verblijf in het vakantiehuis

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • Auto’s / busjes/ campers/ trailers/ karren zijn niet toegestaan bij het vakantiehuis. Alleen bij aankomst en vertrek kunt u uw spullen naar de plek brengen. Parkeren kan op het parkeerterrein. Er geldt een maximum van één voertuig per accommodatie
 • Gebruik van trailerhelling is op eigen risico
 • Één boot mag op de aangewezen ligplaats bij uw vakantiehuis
 • Houd rekening met de andere gasten en zet uw radio, muziek zacht.
 • De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of elders in het park, en voor het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Er is een asbak aanwezig.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast. Er is een vuurschaal aanwezig. Graag veilig mee omgaan.
 • Zwemmen in de natuurvijver is verboden. In de vaart is voor eigen risico.
 • OPGELET: De (toegang naar) natuurvijver en de vaart zijn niet afgeschermd. Wees daarom voorzichtig met kinderen!
 • Huisdieren zijn slechts beperkt toegestaan. Alleen in de daarvoor aangewezen vakantiewoningen zijn honden toegestaan. Neemt u uw hond mee, dan dient u dat te melden. Hiervoor betaalt u een toeslag van €5,00 per nacht. Andere huisdieren zijn zonder onze toestemming uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • Barbecueën is toegestaan op de aangewezen plaats. D.m.v. tegels in gras. Van u wordt verwacht om hier veilig mee om te gaan.
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • We verwarmen onze vakantiehuis door middel van infraroodverwarming. U kunt hier geen vochtige kleding/ handdoeken en dergelijke ophangen. In verband met brandgevaar.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals apparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • Tussen 23:00 uur en 8:00 uur is het terrein afgesloten en is er rust op Vakantiepark Ljeppershiem. Mocht u later arriveren of eerder vertrekken, dan kunt u het afgesloten houten hek makkelijk openen en sluiten.
 • Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

10. Afvalscheiding

Op Vakantiepark Ljeppershiem geldt een afvalscheidingsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers en compost vatten. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding.

11. Rioolzuiveringsinstallatie

Wij zijn niet aangesloten op de riolering en hebben een eigen, biologische waterzuivering door middel van septictanks met nazuivering op het rietveld.
Daardoor gebruiken we biologische schoonmaakmiddelen. Het is nadrukkelijk NIET toegestaan om tampons, maandverband, vochtig toiletpapier en chloor e.d. door het toilet te spoelen. Dit kan leiden tot grote problemen en verstopping veroorzaken. Wij houden u aansprakelijk voor geleden of te lijden schade die wordt veroorzaakt voor het niet naleven van deze regels.

12. Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning en het terrein. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken. We zijn gesitueerd in het buitengebied en daar geldt: hoe meer huurders op het park, hoe minder snel het internet werkt. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/ auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 7 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

13. Bij vertrek

Bij vertrek dient u:

 • De accommodatie bezemschoon achter te laten.
 • De keukeninventaris schoon afgewassen en afgedroogd weer in de kasten plaatsen.
 • De dekbedovertrekken en linnengoed af te halen en op één plaats te leggen.
 • Koelkast en vriesvakje schoon en leeg achter te laten.
 • Geen etenswaren achter te laten in de kasten.
 • Kussens van tuinmeubilair schoon en droog op te bergen.
 • De vuilnisbakken te legen.
 • Eventueel breukwerk en/of schade te melden bij de verhuurder.
 • De ramen en deuren te sluiten, op slot te draaien en de sleutel weer in de sleutelkluis achter te laten 
 • Uw eigen spullen mee te nemen.

14. Eindschoonmaak

De eindschoonmaak wordt verzorgd door Vakantiepark Ljeppershiem. De kosten van de eindschoonmaak bedragen € 39,95 per accommodatie en zijn voor de huurder. De eindschoonmaak en de bijbehorende kosten zijn verplicht. De verplichte eindschoonmaak ontslaat de huurder uitdrukkelijk niet van een correcte oplevering van de accommodatie conform artikel 13.

15. Privacy

Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op ons website onder het onderdeel “Privacy&Cookies”.